સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

On-line Test

         Animated Gif New (16)

 સામાન્ય જ્ઞાન (ટેસ્ટ-૨)
  ARTICLE (English)
   Conjunction
  GK
  GK-10
  GK-11
  GK-12
  GK-6
  GK-8
  GK-9
  GPSC પ્રિલિમ પરિક્ષા -2001(Question 1 to 20)
  GPSC પ્રિલિમ પરિક્ષા -2001(Question 101 to 120)
  GPSC પ્રિલિમ પરિક્ષા -2001(Question 21 to 40)
  GPSC પ્રિલિમ પરિક્ષા -2001(Question 41 to 60)
GPSC પ્રિલિમ પરિક્ષા -2001(Question 61 to 80)
  GPSC પ્રિલિમ પરિક્ષા -2001(Question 81 to 100)
  Gujarati
અલંકાર
  એનાલોજી (તર્ક )
  કૂટલેખન અને કૂટવાચન
  ગાણિતિક સમસ્યાઓ
  દિશા અને અંતર
  નાયબ મામલતદાર / નાયબ સેક્શન અધિકારી (વર્ગ ૩)1-20
  નાયબ મામલતદાર / નાયબ સેક્શન અધિકારી (વર્ગ ૩)21-40
  નાયબ મામલતદાર / નાયબ સેક્શન અધિકારી (વર્ગ ૩)41-60
  નાયબ મામલતદાર / નાયબ સેક્શન અધિકારી (વર્ગ ૩)61-80
  નાયબ મામલતદાર / નાયબ સેક્શન અધિકારી (વર્ગ ૩)81-100
  પદાનુંક્રમ (Ranking)
  મિશ્રણ
  લોહી સંબંધ
  વર્ગીકરણ
  શબ્દ નિર્માણ
  શબ્દોની તાર્કિક ગોઠવણી
  શ્રેણી
  સમય – તિથી
  સરેરાસ
  સામાન્ય જ્ઞાન(ટેસ્ટ-૧)
  સામાન્ય જ્ઞાન(ટેસ્ટ-૧૫ )
  સામાન્ય જ્ઞાન(ટેસ્ટ-૩)
  સામાન્ય જ્ઞાન(ટેસ્ટ-૪ )
  સામાન્ય જ્ઞાન(ટેસ્ટ-૫ )
  સામાન્ય જ્ઞાન(ટેસ્ટ-૭)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: