સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

GK (વિશ્વ-જગત )test

વિશ્વનો સૌથી નાનો દેશ કયો છે ?
 1) કેમરૂન
 2) ચાડ
 3) વેટિકન
 4) ઝીમ્બાબ્વે
Advertisements

One comment on “GK (વિશ્વ-જગત )test

  1. gopal
    October 28, 2016

    3) વેટિકન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 22, 2014 by in Uncategorized.
%d bloggers like this: