સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

GK (વિશ્વ-જગત )test

વિશ્વનું વસ્તીની દૃષ્ટિએ સૌથી મોટું શહેર કયું છે ?
 1) શાંગહાઈ
 2) ન્યુયોર્ક
 3) લંડન
 4) ટોકિયો
Advertisements

One comment on “GK (વિશ્વ-જગત )test

  1. Naresh Parmar
    July 27, 2016

    2.new york

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 22, 2014 by in Uncategorized.
%d bloggers like this: