સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

ITI Foreman Instructor First Selection/Merit List declared

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT & TRAINING, GANDHINAGAR
Application for Foreman Insturctor Class – III 

ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટરની પ્રથમ પસંદગી યાદી :http://www.detgujarat.org/ITI/pdf/meritlist-02.pdf
ખાસ નોધ:
ઉપરોક્ત પ્રથમ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલા તમામ ઉમેદવારોએ તા. ૧.૧૦.૨૦૧૨ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે નીચેના સરનામે સ્થળ પસંદગી માટે અચુક હાજર રહેવું.
મુલાકાતનું સ્થળ: પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમાં કેન્દ્રીય પ્રવેશ બિલ્ડીંગ, સુવિધા કચેરી પાસે, સેકટ૨-૧૯, ગાંધીનગર.
મુલાકાતનો સમય: ૧.૧૦.૨૦૧૨, સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે.

Website : http://www.detgujarat.org/ITI/Index.aspx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 2, 2012 by in Uncategorized.
%d bloggers like this: