સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

સામાન્ય વિજ્ઞાન

Advertisements

2 comments on “સામાન્ય વિજ્ઞાન

  1. kirti rangani
    March 9, 2013

    very nice.

  2. rajprajapati
    April 13, 2013

    વિજ્ઞાન કયારેય સામાન્ય નથી હોતું બ્રહ્માંડના કોઇના કોઇ સિંધ્ધાતને પ્રતિપાદિત કરનારૂ એક ગણિત હોય છે…. સામાન્ય વિજ્ઞાનનું શિર્ષક લખાયુ છે તેને બદલે જફકત જળમુળનું જ્ઞાન એવો શબ્દ લખવો જોઇએ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: