સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

ડેરી- જીલ્લો

ડેરી- જીલ્લો

૧. દૂધસાગર- મેહસાણા

૨. અમુલ- આણંદ (એશિયા ની સૌથી મોટી ડેરી)

૩. સાબર- સાબરકાંઠા

૪. બનાસ- પાલનપુર

૫. મધર- ગાંધીનગર

૬. મધુર- ગાંધીનગર

૭. દુધસરીતા- ભાવનગર

૮. માધાપર- ભુજ

૯. અજોડ- અમદાવાદ

૧૦. આબાદ- અમદાવાદ

૧૧. સુમુલ- સુરત

૧૨. દુધધારા- ભરુચ

Advertisements

2 comments on “ડેરી- જીલ્લો

  1. vikram mali
    April 4, 2014

    aa blog amane saro lagyo che

  2. Rameshkumar
    September 8, 2015

    Good work

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: